Değerli Muhatabımız,

Fatma Deniz, La Mer & La Santé olarak Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmamız hakkında küçük bir açıklama yapmak isteriz. Veri güvenliğine, kişisel mahremiyete büyük önem vermekteyiz. Özel hayatın gizliliği çok önemlidir ve anayasa ile koruma altındadır. Özel hayat: Kişilerin kendine özgü yaşayışı, yaşama tarzı, kendisini ilgilendiren tutum ve davranışı” olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda anayasamızın 20. maddesinde “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” ifadesi hepimiz için çok kıymetlidir. Lütfen danışan olarak hizmet almadan önce bu metni dikkatlice okunuz.

Gerçek Kişilere Ait Kişisel Veriler ve Bu Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Fatma Deniz, La Mer & La Santéolarak yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere; danışanlarımızın ad, soyad, e-posta, yaş, kilo, özel hayatla ilgili olarak açık rıza verilerek kurumumuza ve onu temsil edenlere aktarılan hassas sair verileri mesleğimizin icra edilmesi sağlıklı yaşam, fitoterapi, eğitim, psikoterapi, spor, yaşam koçluğu alanlarında çalışmak amacıyla işliyoruz. İş bu verileri sizlere sağlıklı yaşam ve eğitimlerimizde öneriler, görüşler, fikirler sunarak sizlere faydalı olabilmek, mesleğimiz ile ilgili olarak siz danışanlarımıza fikir verebilmek, görüş beyan edebilmek, yaşamınıza, sağlığınıza katkı sunabilmek amacıyla işliyoruz. Ayrıca kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kamu hizmetleri kapsamında yetkili adli ve idari makamlarla, bize hizmet veren kurumların kurumumuz adına iş yapabilmelerini sağlamak amacıyla “doktortakvimi” yazılımını geliştiren vb. gibi  iş yaptığımız firmalara, bize hizmet veren danışman, sporcu, terapist, doktorlara yasalara uygun olarak aktarılabilmektedir. 

Üçüncü kişilere aktarım ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirme

Danışanlara, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı ilgili kişilerin izni çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel veriler veya bazı özel nitelikli kişisel veriler iş amaçlı, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, kurumumuz adına yürüten yüklenicilerle, sosyal güvenlik kurumları ile, yasal soruşturma ve kovuşturmalar için kolluk kuvvetleri ve mahkemeler ve diğer yetkili kamu kurumları ile kısıtlı olarak kişisel verileriniz paylaşılmakta ve bazı hallerde yasal çerçeve içinde bazı verileriniz aktarılmaktadır. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Veri Sorumlusu  Fatma Deniz, La Mer & La Santéolarak Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimizin farkındayız.  Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları 6698 sayılı kanunumuzun 11. Maddesinde sıralanmıştır: Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamıyla ilgili olmak üzere ilgili kişi ile iletişim

6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. İlgili kişilerin söz konusu taleplerini mümkün olan en kısa süre içinde ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Başvuru Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

Başvurunuzun konusunu, başvurunuzun açıklamasını detaylıca yazınız. Başvurunuzun kabul edilebilmesi için ad, soyad, T.C kimlik no, iletişim bilgileri veya yabancı iseniz Pasaport No ve uyruğunuzu yazmayı unutmayınız.

Yazılı Olarak Başvuru, Islak imzalı şahsen başvuru, noter veya kargo/posta vasıtasıyla Barbaros Mah. Ardıç Sok. C6 Blok No:8 C İç Kapı No:22 Ataşehir/İstanbul adresine gönderilecek ve zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik posta yoluyla  info@lamerlasante.com adresine gönderim yapılırken e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi 

Fatma Deniz, La Mer & La Santé

Barbaros Mah. Ardıç Sok. C6 Blok No:8 C İç Kapı No:22 Ataşehir/İstanbul

info@lamerlasante.com