Değerli Muhataplarımız,

Fatma Deniz, La Mer & La Santé olarak Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmamız hakkında sizlere küçük bir açıklama yapmak isteriz. Veri güvenliğine, kişisel mahremiyete büyük önem vermekteyiz. Özel hayatın gizliliği çok önemlidir ve anayasa ile koruma altındadır. Özel hayat “Kişilerin kendine özgü yaşayışı, yaşama tarzı, kendisini ilgilendiren tutum ve davranışı” olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda anayasamızın 20. maddesinde “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” ifadesi hepimiz için çok kıymetlidir. Lütfen bir katılımcı ve veri sahibi olarak bize katılmadan önce bu metni dikkatlice okunuz.

Veri Sorumlusu La Mar & La Santé Kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Fatma Deniz, La Mar & La Santé tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin şirketimiz  tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://www.lamerlasante.com/kvkk adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Toplanan kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından eğitim, etkinlik, workshop, terapi gibi faaliyetlerde eğitmen/konuşmacı/terapist olarak yer almanızın sağlanması kapsamında size teklif sunulması, teklifi kabul etmeniz halinde kaydınızın sağlanması; eğitim/terapi/konuşma/görüşmeye katılımcı olarak katılım sağlayacağınız hallerde başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi; bizim adımıza hizmet vermeye başladığınız takdirde, katılımınızın sağlanmasına yönelik olarak gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; fotoğraf veya video kayıtlarınızın görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla kurumumuzun sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve kurum içi ve dışı sair mecralarda yayımlanması; paylaştığınız iletişim bilgilerinize tanıtım, duyuru ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla işlenmesi  kapsamında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde yer alan veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızı vermeniz halinde işlem güvenliği bilginiz etkinlik/eğitim/konuşma/toplantı/görüşme/seans/terapi düzenlenmesi için kullanılacak online platform hizmetinin tedarik edilmesi amacı ile yurt dışında mukim tedarikçi Microsoft Inc., Google Inc. muhtelif online görüşme platformları ile açık rızanıza dayalı olarak Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak paylaşılabilecektir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz             

 

Eğitim ve etkinliklere katılımınızın sağlanması amacıyla elektronik ortamda internet sitelerimiz, formlar ve e-posta kanalları ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz eğitim, etkinlik, workshop, terapilerde konuşmacı, uzman, terapist, sporcu, eğitmen, danışman olarak yer almanızın sağlanması kapsamında size teklif sunulması, teklifi kabul etmeniz halinde kaydınızın sağlanması; etkinliklere, faaliyetlere, toplantılara, eğitimlere, seanslara, terapilere katılımcı olarak katılım sağlayacağınız hallerde başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi; etkinliklere, faaliyetlere, toplantılara, eğitimlere, seanslara, terapilere katılımınızın sağlanmasına yönelik olarak gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5/2(c) maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla  doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Açık rızanızı vermeniz halinde fotoğraf veya video kayıtlarınız Etkinlik’in görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla Kurumlar’ın sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve Kurum içi ve dışı sair mecralarda yayımlanması amacıyla ve kimlik ile iletişim bilgileriniz paylaştığınız iletişim bilgilerinize tanıtım, duyuru ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz www.lamerlasante.com/kvkkadreslerinde bulunan ilgili başvuru formu ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamıyla ilgili olmak üzere ilgili kişi ile iletişim

6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. İlgili kişilerin söz konusu taleplerini mümkün olan en kısa süre içinde ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Başvuru Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

Başvurunuzun konusunu, başvurunuzun açıklamasını detaylıca yazınız. Başvurunuzun kabul edilebilmesi için ad, soyad, T.C kimlik no, iletişim bilgileri veya yabancı iseniz Pasaport No ve uyruğunuzu yazmayı unutmayınız.

Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru, noter veya kargo/posta vasıtasıyla Barbaros Mah. Ardıç Sok. C6 Blok No:8 C İç Kapı No:22 Ataşehir/İstanbul adresine gönderilecek zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik posta yoluyla  info@lamerlasante.com adresine gönderim yapılırken e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi 

Fatma Deniz, La Mer & La Sante

Barbaros Mah. Ardıç Sok. C6 Blok No:8 C İç Kapı No:22 Ataşehir/İstanbul

info@lamerlasante.com